ข้อมูลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา หนองบัวลำภู

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมการปกครองขึ้นกับตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา เมื่อปี พ.ศ.2528 ได้แยกการปกครองเป็นตำบลนาด่านประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนอีสาน ภาษาพูดใช้ภาษาอีสานและนับถือศาสนาพุทธ

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง สลับเนินเขาเล้ก ดินเป็นดินร่วนปนทราย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 47,500 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.กุดผึ้ง อ.สวุรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
ทิศใต้ ติดกับ ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

อาชีพ

อาชีพหลัก ำทนา
อาชีพเสริม ทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ทอผ้าไหม ทำไร่ข้าวโพด ปลูกแตงกวา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 8,606 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

- เส้นทางแรก จังหวัด-นาคำไฮ-ทุ่งโปร่ง-นาด่าน ถนนลาดยางตลอดเส้นทาง ระยะทาง 48 กม. มีรถโดยสานประจำทาง อัตราค่าโดยสาร 25 บาท/คน
- เส้นทาง 2 จังหวัด-ทุ่งโปร่ง-นาด่าน ถนนลาดยางตลอดเส้นทาง ระยะทาง 33 กม. ถนนชำรุด การเดินทางไม่สะดวกโดยเฉพาะฤดูฝน ไม่มีรถโดยสารประจำทาง

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

สถานที่

1.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาด่าน
2.สถานีอนามัยนาด่าน
3.สถานีอนามัยหนองบัวน้อย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เชือกขัดหลังใยบวบ
2 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
3 ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ผ้าฝ้ายทอด้วยมือ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ มีหลายลวดลายหลากสี
4 ผ้าย้อมสีธรรมชาติและเคมี ผ้าย้อมสีธรรมชาติและเคมี

สินค้าโอทอป ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา หนองบัวลำภู

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา หนองบัวลำภู