ข้อมูลตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง หนองบัวลำภู

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลวังปลาป้อม ชื่อเดิมว่าบ้านเตาไห แต่ชาวบ้านได้ไปหาปลาและจับปลาขึ้นมาได้ตัวใหญ่มาก ตาโตไม่มีเกล็ด ตัวป้อม ชาวบ้านเห็นว่าปลาตัวนี้แปลกมากจึงได้อธิษฐานให้อยู่เย็นเป็นสุข และเจริญรุ่งเรือง แล้วจึงปล่อยลงในน้ำ และขนานนามหมู่บ้านแห่งนี้ว่า "วังปลาป้อม" เป็นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอนาวัง ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านวังปลาป้อม หมู่ 2 บ้านโคกเจริญ หมู่ 3 บ้านวังปลาป้อม หมู่ 4 บ้านโคกสะอาด หมู่ 5 บ้านโคกหนองบัว หมู่ 6 บ้านหนองหัวช้าง หมู่ 7 บ้านกุดดู่ หมู่ 8 บ้านโคกสว่าง

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา มีภูเขาล้อมรอบ เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ พื้นที่เพาะปลูกห่างไกลจากหมู่บ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่บุกรุกถางป่า ทำไร่ข้าวโพด ไร่มันสำปะหลัง และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเสื่อมโทรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ผาอินทร์แปลง กิ่งอ.เอราวัณ จ.เลย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นาแก อ.นาวัง และ ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,262 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

เดินทางโดยรถโดยสารรับจ้าง ตามเส้นทางถนนลาดยาง ระยะทางห่างจากตัวอำเภอนาวัง 22 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

เสื้อหม้อห้อม

สถานที่

1. อบต.วังปลาป้อม
2. สถานีอนามัยตำบลวังปลาป้อม
3. วัด 7 แห่ง
4. ลำห้วย 1 สาย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด
2 เสื้อหม้อห้อมสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์เสื้อหม้อห้อมสีธรรมชาติ ผลิตจากผ้าฝ้ายย้อมสีครามและสีน้ำเงิน เนื้อผ้าดี สีสันสวยงาม มีให้เลือกมากมาย

สินค้าโอทอป ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง หนองบัวลำภู

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง หนองบัวลำภู