ข้อมูลตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลโนนทัน จัดตั้งเป็นตำบลขึ้นกับอำเภอภูเขียว จังหวัดขอนแก่น และอำเภอหนองเรือ แยกออกจากอำเภอภูเวียง เมื่อปี พ.ศ.2497 ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองเรือ ประกอบด้วย 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโนนทัน หมู่ 2 บ้านโนนทัน หมู่ 3 บ้านหว้า หมู่ 4 บ้านหว้า หมู่ 5 บ้านเปือย หมู่ 6 บ้านนา หมู่ 7 บ้านกุดฉิม หมู่ 8 บ้านกุดฉิม หมู่ 9 บ้านห้วยม่วง หมู่ 10 บ้านร่องสมอ หมู่ 11 บ้านโนนสะอาด หมู่ 12 บ้านโนนทันน้อย หมู่ 13 บ้านโนนโพธิ์ไทร หมู่ 14 บ้านร่มเย็น

พื้นที่

ที่ตั้ง
ตำบลโนนทันมีพื้นที่อยู่ห่างจากที่การอำเภอหนองเรือ 800 เมตร ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 52 กิโลเมตร มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 บ้านโนนทัน
หมู่ที่ 3 บ้านหว้า หมู่ที่ 4 บ้านหว้า
หมู่ที่ 5 บ้านเปือย หมู่ที่ 6 บ้านนา
หมุ่ที่ 7 บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 8 บ้านกุดฉิม
หมู่ที่ 9 บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 10 บ้านร่องสมอ
หมู่ที่ 11 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12 บ้านโนนทันน้อย
หมู่ที่ 13 บ้านโนนโพธิ์ไทร หมู่ที่ 14 บ้านร่มเย็น

สภาพทางสังคม
- โรงเรียนประถมศึกษา 7 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 14 แห่ง
- ศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบล (ศรช.) 1 แห่ง
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 3 แห่ง (กรมศาสนา)

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด 9 แห่ง
- สำนักสงฆ์ 3 แห่ง

การสาธารณสุข

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ตัดเย็บเสื้อผ้า พรมเช็ดเท้า

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

สามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงแผ่นดิน สายถนนมะลิวัลย์ กม.ที่ 46 - กม.ที่ 54
- รถโดยสารที่ผ่าน
* รถโดยสารปรับอากาศสาย ขอนแก่น -หล่มสัก
* รถโดยสารสาย ขอนแก่น - ชุมแพ

ผลิตภัณฑ์

พรมเช็ดเท้า ไม้ถูฟื้น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น