ข้อมูลตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลขัวเรียงได้แยกการปกครองออกมาจากอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ต่อมาได้มีการแยกหมู่บ้านเพิ่มขึ้นจำนวน 19 หมู่บ้าน ของตำบลขัวเรียง และได้แยกการปกครองออกเป็น 2 ตำบล ส่วนหนึ่งขึ้นกับตำบลขัวเรียง อีกส่วนหนึ่งขึ้นตำบลหนองเสาเล้า และปัจจุบันนี้ตำบลขัวเรียง มี 11 หมู่บ้าน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร มีแหล่งน้ำที่สำคัญอ่างน้ำหัวภูชน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบล

พื้นที่

ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอชุมแพ 12 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 86 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ เทือกเขาภูเวียง ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,513 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 725 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

- ถนนมะลิวัลย์เส้นทางจากขอนแก่น ถึงชุมแพ แยกหลักกิโลเมตรที่ 68
- ถนนเส้นทางบ้านโคกสูง-ดอนหัน
- ถนนเส้นทางบ้านสัมพันธ์-หนองเสาเล้า

ผลิตภัณฑ์

อ่างเก็บน้ำหัวภูซน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ ขอนแก่น