ข้อมูลตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลศรีสำราญ เป็นหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครองของตำบลนาคำ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2521 ทางราชการได้พิจารณาเห็นว่า เขตการปกครองตำบลนาคำ มีพื้นที่กว้างใหญ่ มีปัญหาการดูแล การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ไม่เหมาะที่จะพัฒนาให้ทั่วถึง อีกทั้งประชากรมีอัตราการเกิดเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การปกครองดูแลอย่างทั่วถึง จึงได้ขอแยกเขตการปกครองออกจากตำบลนาคำ เป็นตำบลศรีสุขสำราญ
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2517 ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดง ตำบลนาคำ และตำบลโคกสูง ได้เสนอเรื่องขอตั้งอำเภอขึ้น โดยกำหนดบริเวณกึ่งกลางของท้องที่ 3 ตำบล คือบริเวณที่สร้างเขื่อนอุบลรัตน์ปัจจุบัน ที่เรียกว่าพองหนีบ เป็นสถานที่ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอ และกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้จัดตั้งกิ่งอำเภอขึ้น โดยให้แบ่งเขตการปกครองแยกจากอำเภอน้ำพอง และให้ตำบลบ้านดง ตำบลนาคำ และตำบลโคกสูงอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภออุบลรัตน์ ครั้นต่อมาเมื่อวันที่ 25 มีนามคม 2522 ทางราชการได้มีพระราชกฤษฎีกายากฐานะจากกิ่งอำเภอเป็นอำเภอ ตำบศรีสุขสำราญได้อยู่ในเขตการปกครองของอำเภออุบลรัตน์จนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

ตำบลศรีสุขสำราญ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของอำเภอ ไกลจากที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์ 27 กิโลเมตร เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 86.95 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับเนินดินขนาดใหญ่ พื้นดินมีลักษณะเป็นดินทรายร่วน และมีหินลูกรังอยู่ทั่วไป มีลำห้วยหลายสายได้แก่ลำห้วยคุมมุม ลำห้วยจิก ลำห้วยโจด และอ่างเก็บน้ำตาดโตน เนื่องจากพื้นที่อยู่ติดกับภูเขา มีเทือกเขาภูพานคำ อยู่ทางทิศตะวันตกทอดยาวตลอดแนวของตำบลเป็นเหตุให้พื้นที่สูงต่ำไม่ราบเรียบ และบางส่วนที่มีพื้นที่เป็นภูเขา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านค้อ อ.โนนสังข์ จ.หนองบัวลำพู

อาชีพ

อาชีพหลัก เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม ทำสวน เลี้ยงไหม หัตถกรรม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

1.ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
2.โทรศัพท์สาธารณะ 11 ตู้
3.โทรศัพท์จานดาวเทียม 4 หมู่บ้าน
4.โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
5.โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
6.ที่อ่านหนังสือพิมพ์
7.ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้
8.ทุกหมู่บ้านมีน้ำอุปโภค-บริโภค

การเดินทาง

1.เส้นจากอำเภออุบลรัตน์ ถนนลาดยางไปตามเส้นทางของนิคม ถึงตำบลศรีสุขสำราญ
2.เส้นทางจากถนนมิตรภาพ เลี้ยวเข้าบ้านคำบง ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ตามถนนลาดยางของ รพช. ผ่านพื้นที่ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง ถึงตำบลศรีสุขสำราญ
3.เส้นทางจากถนนมิตรภาพ เลี้ยวเข้าบ้านคำนางปุ่ม ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ไปตามถนนลูกรังนิคมบ้านคำสมบูรณ์โนนเจริญ จนถึงตำบลศรีสุขสำราญ

ผลิตภัณฑ์

เสื่อจากกกและต้นธูป

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ ขอนแก่น