ข้อมูลตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

เดิมเป็นหมู่บ้านเล็กๆ พ.ศ.2441 กระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นตำบลขึ้นกับอำเภอพล พ.ศ.2514 เดือนมิถุนายน ตำบลแวงน้อยเป็นกิ่งอำเภอแวงน้อย พ.ศ.2518 วันที่ 8 สิงหาคม ยกฐานะเป็นอำเภอแวงน้อยที่ทำการอยู่บริเวณ หมู่12 ปัจจุบันตำบลแวงน้อยมี 13 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลจำนวน 3 หมู่บ้าน อยู่ในเขต อบต.จำนวน 10 หมู่บ้านประชากรส่วนใหญ่เป็นไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 24,862 ไร่ (39.78 ตารางกิโลเมตร) คิดเป็นร้อยละ 18.60 ของพื้นที่ทั้งหมด มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางน้อยกว่า 180-200 เมตร สภาพพื้นที่เป็นที่ราบและที่ดอน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ลอมคอม และ ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ละหานนา และ ต.ท่านางแมว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก เกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,319 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การคมนาคม ถนนเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านสายหลักๆ เป็นถนนลาดยางแต่ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง ถนนสายสำคัญ ได้แก่
- ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2065 เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ที่อำเภอพล ผ่านเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยได้แก่ ม.7, ม.4, ม.1, ม.6, และ ม.12 จนถึงจังหวัดชัยภูมิ
- ถนนสายศรีเมือง - น้ำซับ เริ่มจากบ้านศรีเมืองผ่าน ม.8, ม.9 จนถึงบ้านน้ำซับ
- ถนนสายศรีเมือง - ท่าวัด เริ่มจากบ้านศรีเมืองผ่าน ม.10, ม.2 จนถึงบ้านท่าวัด
- ถนนสายหนองแขม - ใหม่นาเพียง เริ่มจากบ้านหนองแขมผ่านอำเภอแวงใหญ่ อำเภอชนบท
- ถนนสายกุดรู - หนองไผ่ เริ่มจากบ้านกุดรู ผ่าน ม.11 ถึงบ้านหนองไผ่
- ถนนสายอีโล - แวงน้อย เริ่มจากบ้านอีโล จนถึงบ้านแวงน้อย

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย ขอนแก่น