ข้อมูลตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านเรือ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอภูเวียง ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเรือ หมู่ 2 บ้านเรือ หมู่ 3 บ้านหนองแสง หมู่ 4 บานโคกสง่า หมู่ 5 บ้านโคกโก่ง หมู่ 6 บ้านสวนกล้วย หมู่ 7 บ้านห้วยซัน หมู่ 8 บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ 9 บ้านเรือ ปัจจุบันได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือ

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นราบลุ่ม เหมาะแก่การทำการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.สงเปือย และ ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ภูเวียง และ ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เขาน้อย ต.เมืองเก่าพัฒนา และ ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม อุตสาหกรรมในครัวเรือน ทำไร่อ้อย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 878 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลบ้านเรือ ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ 73 กิโลเมตร โดยเดินทางตามถนนลาดยางสายขอนแก่น - ชุมแพ ผ่านอำเภอบ้านฝางถึงอำเภอหนองเรือ เลี้ยวขวาบริเวณทางแยกภูเวียง ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร จากทางแยกภูเวียงที่อำเภอภูเวียง เลี้ยวขวาบริเวณป้อมยามตำรวจอีก 25 กิโลเมตรถึง อบต.บ้านเรือ

ผลิตภัณฑ์

แปรรูปผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอและข้าวหอมมะลิ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง ขอนแก่น