ข้อมูลตำบลชนบท อำเภอชนบท ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาชุมแสง อยู่ในการปกครองของอำเภอภูเวียง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคุ้มเหนือ หมู่ 2 บ้านุคุ้มวัดโพธิ์ศรีสะอาด หมู่ 3 บ้านคุ้มน้อย หมู่ 4 บ้านคุ้มศิวิไลย์ หมู่ 5 บ้านท่าข่อย หมู่ 6 บ้านท่านางเลื่อน หมู่ 7 บ้านดอนเช่า หมู่ 8 บ้านนาขามเปี้ย หมู่ 9 บ้านนาดอกไม้ หมู่ 10 บ้านคุ้มกกโก หมู่ 11 บ้านคุ้มหนองกองแก้ว หมู่ 12 บ้านคุ้มโนนสะอาด หมู่ 13 บ้านท่าซอย

พื้นที่

เป็นที่ราบสูง ดินร่วนปนทราย มีพื้นที่สูงต่ำเป็นลูกคลื่นลาดเอียงไปทางตอนเหนือของอำเภอ ไม่มีภูเขาสูง แต่เป็นเนินหินเตี้ยๆในบางพื้นที่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 900 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

- ถนนสายหลักที่ติดต่อกับ อ.ลาดยางแล้วทั้งหมด
- ถนนเชื่อมหมู่บ้าน เป็นหินคลุกและลูกรัง 100 %
- ถนนภายในหมู่บ้าน คสล.แล้ว 50%

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สถานที่

1. โรงเรียนเอกชน 1 แห่ง
2. โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
3. โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
4. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน
5. วัดและสำนักสงฆ์ 7 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 หนองกองแก้ว การเดินทางจากขอนแก่น ใช้ทางหลวงหมายเลข 2 (ขอนแก่น-โคราช) 44 กิโลเมตร เลี้ยวขวาที่สี่แยกบ้านไผ่ไปอีก 11 กิโลเมตร หนองกองแก้วอยู่ทางขวามือ (ตรงข้ามกับศาลาไหมไทยของอำเภอชนบท) เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจขนาดใหญ่ของชาวชนบท
2 ศาลาไหมไทย ตั้งอยู่ ณ บริเวณวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (12 สิงหาคม 2535) เพื่อเป็นศูนย์สืบสานพระราชปณิธานงานศิลปาชีพด้านผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมของภาคอีสาน รวมทั้งเป็นศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสาน โดยทรงพระราชทานนามอาคารพิพิธภัณฑ์ศาลาไทยว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี”
3 ศาลาไหมไทย ภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับผ้าไหมมัดหมี่ของโครงการและลายผ้าไหมมัดหมี่ พร้อมผ้าไหมมัดหมี่ที่ชนะการประกวดต่างๆ อีกทั้งนิทรรศการเกี่ยวกับผ้าไหมมัดหมี่โบราณ อุปกรณ์ เครื่องใช้เกี่ยวกับไหมและของเก่าแก่ควรอนุรักษ์
4 ศาลาไหมไทย ศาลาไหมไทย เปิดให้นักท่องเที่ยวชมทุกวัน ในเวลาราชการและการเข้าชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อโดยตรงที่วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทร. (043) 286160, 286218 โทรสาร (043) 286031

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ชุดขี้ผึ้งกำจัดขน ชุดขี้ผึ้งกำจัดขน
2 ดอกไม้จากรังไหม ดอกไม้จากรังไหม
3 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
4 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม (คุณพิสมัย)
5 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบาติก ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบาติก
6 ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ผ้าฝ้ายมัดหมี่
7 ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ ฝีมือประณีต สีสันและลวดลายสวยงาม เนื้อผ้าดี มีให้เลือกมากมาย
8 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่ (คุ้มทรัพย์ไหมไทย)
9 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
10 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
11 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
12 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
13 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
14 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
15 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
16 ผ้าไหมมัดหมี่ (กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่คุ้มศิวิไลย์) ผ้าไหมมัดหมี่ (กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่คุ้มศิวิไลย์)
17 ผ้าไหมมัดหมี่ (กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บุญถิ่น) ผ้าไหมมัดหมี่ (กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บุญถิ่น)
18 ผ้าไหมมัดหมี่ (กลุ่มผ้าไหมมัดหมี่สงคราม) ผ้าไหมมัดหมี่ (กลุ่มผ้าไหมมัดหมี่สงคราม)
19 ผ้าไหมมัดหมี่ (กลุ่มอาชีพสตรีเทศบาล) ผ้าไหมมัดหมี่ (กลุ่มอาชีพสตรีเทศบาล)
20 ผ้าไหมมัดหมี่ (คุณนันนิภา) ผ้าไหมมัดหมี่
21 ผ้าไหมมัดหมี่ (นางทิพวรรณ) ผ้าไหมมัดหมี่ (นางทิพวรรณ)
22 ผ้าไหมมัดหมี่ (ร้านคุ้มสุขโข) ผ้าไหมมัดหมี่ (ร้านคุ้มสุขโข)
23 ผ้าไหมมัดหมี่ (ร้านฟ้าฝนไหมไทย) ผ้าไหมมัดหมี่ (ร้านฟ้าฝนไหมไทย)
24 ผ้าไหมมัดหมี่ (ร้านอรัญญาไหมไทย) ผ้าไหมมัดหมี่ (ร้านอรัญญาไหมไทย)
25 ผ้าไหมมัดหมี่ (ร้านเพชรไทยไหมไทย) ผ้าไหมมัดหมี่ (ร้านเพชรไทยไหมไทย)
26 ผ้าไหมมัดหมี่ (ร้านเรือนไทยไหมไทย) ผ้าไหมมัดหมี่ (ร้านเรือนไทยไหมไทย)
27 ผ้าไหมมัดหมี่ (ร้านแม่บับ) ผ้าไหมมัดหมี่
28 ผ้าไหมมัดหมี่ (ศศิธรไหมไทย) ผ้าไหมมัดหมี่ (ศศิธรไหมไทย)
29 ผ้าไหมมัดหมี่ (อ่อนจันทร์) ผ้าไหมมัดหมี่ (อ่อนจันทร์)
30 ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกรอ ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกรอ
31 ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกรอ / 2 ตะกรอ ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกรอ / 2 ตะกรอ
32 ผ้าไหมมัดหมี่มาณี ผ้าไหมมัดหมี่มาณี
33 ผ้าไหมมัดหมี่ลายกองสองคลอง ผ้าไหมมัดหมี่ลายกองสองคลอง
34 ผ้าไหมมัดหมี่ลายจี้เพชร ผ้าไหมมัดหมี่ลายจี้เพชร
35 ผ้าไหมมัดหมี่ลายหมากบก ผ้าไหมมัดหมี่ลายหมากบก
36 ผ้าไหมมัดหมี่ลายเครือเถาวัลย์ ผ้าไหมมัดหมี่ลายเครือเถาวัลย์
37 หมอนอิงผ้าไหม หมอนอิงผ้าไหม
38 หม่ำชนบท หม่ำเนื้อใหม่ สด อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย
39 ไม้กวาด ไม้กวาด

สินค้าโอทอป ตำบลชนบท อำเภอชนบท ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลชนบท อำเภอชนบท ขอนแก่น

ชินไหมไทย
ขอนแก่น
ร้านแม่บับ
ขอนแก่น