ข้อมูลตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี อุดรธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลตูมใต้ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกุมภวาปี มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านไผ่ หมู่ 2 บ้านตูมกลาง หมู่ 3 บ้านตูมใต้ หมู่ 4 บ้านตูมเหนือ หมู่ 5 บ้านโนนจำปา หมู่ 6 บ้านห้วยกองสี หมู่ 7 บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 8 บ้านโนนสิมมา หมู่ 9 บ้านเหล่าสีเสียด

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม ทำเครื่องปั้นดินเผา จักสาน รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,651 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.69 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 500 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 30.19 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง ได้แก่ ถนนสายกุมภวาปี - ห้วยเกิ้ง และถนนสายกุมภวาปี - อุดร - ขอนแก่น

ผลิตภัณฑ์

โอ่งน้ำดิน

สถานที่

1. วัดเทพสุรินทร์
2. วัดโนนสะอาด
3. วัดโพธิ์ศรีสว่าง
4. วัดโพธิ์สระ
5. วัดมหาธาตุเจดีย์
6. วัดเวฬุวัน
7. วัดศรีนคราราม
8. วัดศิริสุสานโนนนิเวศน์
9. วัดสว่างโยมาลัย
10. วัดสุรพิมพาราม
11. วัดโสภณานิการาม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบลาน ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบลาน
2 รูปภาพจากฟางข้าว รูปภาพจากฟางข้าว
3 เสื้อผ้าสำเร็จรูปย้อมคราม เสื้อผ้าสำเร็จรูปย้อมคราม
4 โอ่งน้ำดิน ผลิตภัณฑ์โอ่งน้ำดิน ใช้สำหรับใส่น้ำ มีหลายขนาด ลักษณะสวยงาม แข็งแรง ทนทาน มีให้เลือกมากมาย

สินค้าโอทอป ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี อุดรธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี อุดรธานี