ข้อมูลตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี อุดรธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสีออ เป็นตำบลที่มีชื่อเสียง เป็นตำบลที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ ปัจจุบันหมู่บ้านได้แยกออกจาก ต.สีออ และจัดตั้งขึ้นเป็นตำบลอื่นตำบลสีออจึงเหลือหมู่บ้านอยู่จำนวน 8 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร

พื้นที่

เป็นที่ราบสูง ทำการเกษตร ทำนา ทำไร่อ้อย และทำสวน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ลำน้ำปาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบุ้งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำหัตถกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 874 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00

การเดินทาง

การเดินทางใช้เส้นทาง อ.กุมภวาปี - ตำบลท่าลี่ ผ่านตำบลสีออ ระยะทางจาก อ.กุมภวาปี - ต.สีออ ประมาณ 16 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้ายลายหมี่ - ลายขิต

สถานที่

1. วัดศรีมงคล บ้านสีออ
2. สถานีอนามัย 1 แห่ง
3. โรงเรียน 5 แห่ง
4. ที่ทำการ อบต. 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าฝ้ายลายหมี่ - ลายขิต ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายมัดหมี่ - ขิด มีหลายลวดลาย หลายสีสรร มีความปราณีต สวยงาม
2 เสื้อผ้าสำเร็จรูป เสื้อผ้าสำเร็จรูป

สินค้าโอทอป ตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี อุดรธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี อุดรธานี