ข้อมูลตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน อุดรธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองเม็ก เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอหนองหาน ซึ่งประกอบด้วย 18 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองเม็ก, หมู่ 2 บ้านโคกสูง, หมู่ 3 บ้านเม็กใหญ่, หมู่ 4 บ้านหนองตาใกล้, หมู่ 5 บ้านต้ายสวรรค์, หมู่ 6 บ้านดงเรือง, หมู่ 7 บ้านหนองเม็ก, หมู่ 8 บ้านหนองนกทา, หมู่ 9 บ้านหนองลาด, หมู่ 10 บ้านดงหว้าน, หมู่ 11 บ้านคำผักกูด, หมู่ 12 บ้านหนองลาด, หมู่ 13 บ้านหนองเม็ก, หมู่ 14 บ้านหนองแปน, หมู่ 15 บ้านหนองเม็ก, หมู่ 16 บ้านหนองตาใกล้, หมู่ 17 บ้านหนองเม็ก, หมู่ 18 บ้านหนองลาด

พื้นที่

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอระยะทางห่างอำเภอฯ 3 กิโลเมตร บนถนนสายอุดรธานี - สกลนคร มีพื้นที่ประมาณ 69.7 ตารางกิโลเมตร หรือ พื้นที่ 43,579 ไร่ ลักษณะดินเป็นดินปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน และ ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์, ตัดเย็บเสื้อผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 6,080 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 200 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.27 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลหนองเม็กตั้งอยู่บริเวณเส้นทางสายอุดรธานี - สกลนคร ทางหลวงหมายเลข 2350 ห่างจากตัวจังหวัด 42 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอ 8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจากตัวจังหวัด 45 นาที ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านส่วนมากเป็นถนนลาดยางการคมนาคมสะดวก

ผลิตภัณฑ์

ไก่พื้นเมือง

สถานที่

1. วัดศรีสุธาทิพย์
2. วัดศิริมงคล
3. วัดป่าหนองนกทา
4. หนองสาธารณะหนองนกทา

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดป่าศรีสุธาทิพย์ เป็นศูนย์รวมความรู้ด้านสมุนไพร การอนุรักษ์ กิจกรรมทางด้านศาสนา เช่น การเข้าปริวาสกรรม, การบวชชีพราหมณ์ กิจกรรมการบวชสามเสรภาคฤดูร้อน
2 วัดศิริมงคล เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลหนองเม็ก

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าคลุมไหล่ทอมือ ผ้าคลุมไหล่ทอมือ
2 ไก่พื้นเมือง มีตั้งแต่ลูกไก่พันธุ์พื้นเมือง และพันธุ์ผสม จนถึงไก่รุ่น และไก่พ่อพันธุ์-ไก่แม่พันธุ์

สินค้าโอทอป ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน อุดรธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน อุดรธานี