ข้อมูลตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน อุดรธานี

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองเม็ก เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอหนองหาน ซึ่งประกอบด้วย 18 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองเม็ก, หมู่ 2 บ้านโคกสูง, หมู่ 3 บ้านเม็กใหญ่, หมู่ 4 บ้านหนองตาใกล้, หมู่ 5 บ้านต้ายสวรรค์, หมู่ 6 บ้านดงเรือง, หมู่ 7 บ้านหนองเม็ก, หมู่ 8 บ้านหนองนกทา, หมู่ 9 บ้านหนองลาด, หมู่ 10 บ้านดงหว้าน, หมู่ 11 บ้านคำผักกูด, หมู่ 12 บ้านหนองลาด, หมู่ 13 บ้านหนองเม็ก, หมู่ 14 บ้านหนองแปน, หมู่ 15 บ้านหนองเม็ก, หมู่ 16 บ้านหนองตาใกล้, หมู่ 17 บ้านหนองเม็ก, หมู่ 18 บ้านหนองลาด

พื้นที่

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอระยะทางห่างอำเภอฯ 3 กิโลเมตร บนถนนสายอุดรธานี - สกลนคร มีพื้นที่ประมาณ 69.7 ตารางกิโลเมตร หรือ พื้นที่ 43,579 ไร่ ลักษณะดินเป็นดินปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน และ ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์, ตัดเย็บเสื้อผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 6,080 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 200 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.27 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลหนองเม็กตั้งอยู่บริเวณเส้นทางสายอุดรธานี - สกลนคร ทางหลวงหมายเลข 2350 ห่างจากตัวจังหวัด 42 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอ 8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจากตัวจังหวัด 45 นาที ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านส่วนมากเป็นถนนลาดยางการคมนาคมสะดวก

ผลิตภัณฑ์

ไก่พื้นเมือง

สินค้าโอทอป ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน อุดรธานี