ข้อมูลตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ อุดรธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตัวตำบลตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอ ตามถนนสาย 227 (วังสามหมอ - วาริชภูมิ) ห่างจากตัวอำเภอ 8 กม. แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน เป็นที่ตั้งโครงการตามพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำห้วยลำพันชาด ซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านวังใหญ่ ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา มีพื้นที่ 143 ตร.กม. หรือ 58,576 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอ 8 กม. ตามถนนสาย 227 (วังสามหมอ - วาริชภูมิ)

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบะยาว และ ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

ใช้เส้นทางสาย 227 (วังสามหมอ - วาริชภูมิ) 8 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าแพรวาย้อมสีธรรมชาติ

สถานที่

1. อ่างเก็บน้ำห้วยลำพันชาด

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อ่างเก็บน้ำลำพันชาด หมู่ที่ 5 บ้านไทยสมพร ต.หนองกุงทับม้า

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าแพรวาย้อมสีธรรมชาติ เป็นผ้าฝ้ายทอด้วยมือ ย้อมสีธรรมชาติ ประดิษฐ์ด้วยความละเอียด ปราณีต พร้อมทั้งออกแบบลวดลายพื้นเมือง โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สินค้าโอทอป ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ อุดรธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ อุดรธานี