ข้อมูลตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ อุดรธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคำโคกสูง เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอวังสามหมอ โดยแยกตำบลออกจากตำบลหนองหญ้าไซ เมื่อปี พ.ศ.2528 อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอวังสามหมอ ระยะทางห่างจากอำเภอประมาณ 7 กิโลเมตร และแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน อยู่ในความดูแลของ อบต.ประชาชนส่วนมากพูดภาษาอีสาน และได้มาตั้งถิ่นฐานแล้ว อยู่เป็นที่ไม่มีการย้ายถิ่นฐาน ส่วนมากอพยพมาจากจังหวัดมหาสารคามเป็นส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา และไร่อ้อย/มันสำปะหลัง เป็นหลัก

พื้นที่

มีน้ำล้อมอยู่เกือบรอบ คือ ทิศตะวันออกจะมีลำพันชาดตลอดแนว ทิศตะวันตกบางส่วนติดลำน้ำปาว ทิศใต้เป็นช่วงที่ลำพันชาดและลำน้ำปาวไหลมาบรรจบกันจึงเป็นแหล่งที่มีปลาและสัตว์น้ำต่างๆชุกชุมพอสมควร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ จ.กาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ และจ.กาฬสินธุ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ และจ.กาฬสินธุ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ทอผ้า ปลูกแตง จับปลา แปรรูปอาหารประเภทต่างๆ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,350 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลคำโคกสูง มีเส้นทางเข้าอยู่2 เส้นทาง คือ
1.ออกจากตัวอำเภอวังสามหมอ เส้นทาง วังสามหมอ-กาฬสินธุ์ ระยะทาง 7 กิโลเมตร
2.ออกจากตัวอำเภอวังสามหมอ ผ่านบ้านนาคูณ (ถนนเข้าโรงพยาบาลวังสามหมอ) ถังบ้านดงงาม หมู่2 ตำบลคำโคกสูง ระยะทาง 5 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ปลาร้า

สถานที่

1.วัดป่าครองเสือ
2.วัดศรีสง่าธรรม
3.วัดบูรพาบ้านดงง่าม
4.วัดบ้านท่าลาด
5.วัดบ้านแหลมทอง
6.วัดถ้ำบ้านท่าสำราญ
7.ริมฝั่งแม่น้ำปาว

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ริมน้ำลำน้ำปาว บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 8 และบ้านท่าสำราญหมู่ที่ 7

โรงแรม
1 ราวัลย์วิว รีสอร์ท ห่างจากตำบล 7 กม.ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280
2 โรงแรมค้าเจริญ ห่างจากตำบล 7 กม. ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ปลาร้า ผลิตภัณฑ์ปลาร้าเสริมไอโอดีน บรรจุปี๊บหรือถัง ซึ่งในการหมักจะใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี
2 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่

สินค้าโอทอป ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ อุดรธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ อุดรธานี