ข้อมูลตำบลโนนทอง อำเภอนายูง อุดรธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโนนทองแยกการปกครองจากตำบลนายูงเมื่อปี พ.ศ.2527 มีหมู่บ้านในการปกครอง 7 หมูบ้าน มีราษฎรอพยพมาจากจังหวัดต่างๆในภาคอีสานเข้ามาทำมาหากินให้มีครัวเรือน/ประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงแยกหมู่บ้านเป็น 11 หมู่บ้าน ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธขนบธรรมเนียมประเพณีตามแบบคนอีสานทั่วไป

พื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา และเนินภูเขาดิน สูงๆต่ำๆ มีลำหวยโปงเป็นลำน้ำสำคัญไหลผ่าน น้ำโสมไหลผ่านบางพื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งน้ำลำชาน และอยู่ในเขตอนุรักษ์บางส่วน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.แก่งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,322 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 4 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เส้นทางที่ 1 ที่ว่าการอำเภอ นายูง ต.นายูง ต.โนนทอง (ม.4) ระยะทาง 14 กม.
เส้นทางที่ 2 ที่ว่าการอำเภอ บ้านปากกราง ต.นายูง ต.โนนทอง (ม.2) ระยะทาง 20 กม.
เส้นทางที่ 3 ที่ว่าการอำเภอ ตำบลโนนทอง (ม.8) ระยะทาง 7 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากกล้วย-หมวกไม้ไผ่

สถานที่

1.น้ำตกเขาเต่า

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกเขาเต่า มีความสวยงาม มีน้ำไหลตลอดปี ระยะทางน้ำไหมมีน้ำตก 4 ชั้น ชั้นที่ห่างจากลานจอดรถ 100 เมตร ลักษณะลาดชันเล่นน้ำได้ ชั้นที่2 มีความสวยงามที่สุดระยะทางน้ำไหล 200 เมตร ชั้นที่ 3 มีความสูงชัน และชั้นที่ 4 ลักษณะมีความสูงชัน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์จากกล้วย ได้แก่ กล้วยตาก กล้วยอบเนย อร่อย หวาน มัน รับประทานได้ทุกเวลา
2 หมวกไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์หมวกไม้ไผ่ ใช้สำหรับใส่เพื่อความสวยงามใส่เพื่อป้องกันแสงแดดและใส่เวลาทำงานกลางแจ้ง มีความสวยงามทนทาน คุณภาพดีเยี่ยม

สินค้าโอทอป ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง อุดรธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง อุดรธานี