ข้อมูลตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน เลย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหาดทรายขาว เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเชียงคาน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหาดทรายขาว หมู่ 2 บ้านนามุม หมู่ 3 บ้านสาระแพ หมู่ 4 บ้านห้วยสีดา หมู่ 5 บ้านหัวแก่ง

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 43.08 ตร.กม. สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและภูเขา มีแม่น้ำเลยไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปากตม และ ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย
ทิศใต้ ติดกับ ต.กกดู่ และ ต.นาแขม อ.เมือง จ.เลย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ธาตุ และ ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
- มีโทรศัพท์สาธารณะครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

ระยะทางห่างจากจังหวัดเลย ถึงตำบลหาดทรายขาว 48 กม. และระยะทางจากอำเภอเชียงคาน ถึงตำบลหาดทรายขาว 24 กม.

สถานที่

1. อบต.หาดทรายขาว