ข้อมูลตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย เลย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโป่ง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอด่านซ้าย ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโป่ง หมู่ 2 บ้านด่านดู่ หมู่ 3 บ้านน้ำพุง หมู่ 4 บ้านกกจำปา หมู่ 5 บ้านทุ่งเทิง หมู่ 6 บ้านวังกุ่ม หมู่ 7 บ้านทุ่งน้ำใส หมู่ 8 บ้านป่างคอม หมู่ 9 บ้านโป่งชี หมู่ 10 บ้านกกกระบาก

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีที่ราบลุ่มเพียงเล็กน้อย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ทิศใต้ ติดกับ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม ปลูกพืชผัก ผลไม้เมืองหนาว

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

สามารถเดินทางจากอำเภอด่านซ้าย ถึงเขตตำบลโป่ง ระยะทาง 25 กม. เป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง

ผลิตภัณฑ์

พืชผักเมืองหนาว

สถานที่

1. อบต.โป่ง
2. แก่งริมธาร

สินค้าที่น่าสนใจ
1 พืชผักเมืองหนาว ผลิตภัณฑ์พืชผักเมืองหนาว เป็นหอมญี่ปุ่นหรือหอมเมจิ มีคุณภาพดี รสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย

สินค้าโอทอป ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย เลย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย เลย