ข้อมูลตำบลทรัพย์ไพวัลย์ กิ่งอำเภอเอราวัณ เลย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลห้วยส้ม เดิมขึ้นอยู่กับตำบลผาสามยอด ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2536 ได้แยกออกมาตั้งเป็นตำบลทรัพย์ไพวัลย์ ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอเอราวัณ มีจำนวนหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านซำบุ่น หมู่ 2 บ้านผาสามยอด หมู่ 3 บ้านนาอ่างคำ หมู่ 4 บ้านผาสะนา หมู่ 5 บ้านวังชมภู หมู่ 6 บ้านโนนดินแดง หมู่ 7 บ้านใหม่ชัยเจริญ

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 24,055 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบลุ่มเป็นบางส่วน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ผาสามยอด กิ่ง อ.เอราวัณ จ.เลย
ทิศใต้ ติดกับ ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โคกขมิ้น และ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
- ระบบประปาชนบท 5 หมู่บ้าน
- โทรศัพท์สาธารณะ 3 หมู่บ้าน

ผลิตภัณฑ์

กระติบข้าว

สถานที่

1. อบต.ทรัพย์ไพวัลย์
2. สถานีอนามัย 2 แห่ง
3. วัด 7 แห่ง
4. สำนักสงฆ์ 3 แห่ง
5. ภูผาสะนา

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดถ้ำข้าวสารหินภูผาสะนา เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนและหน้าผาสูงชัน พร้อมกับมีถ้ำจำนวนมาก โดยเฉพาะถ้ำใหญ่มีความยาว 300 เมตร ข้างในประกอบด้วยถ้ำเล็ก ๆ จำนวนมาก มีหินย้อยลักษณะต่าง ๆ สวยงามมาก ซึ่งทางขึ้นจะมีสำนักสงฆ์และแหล่งโบราณวัตถุ (ข้าวสารหิน คือ หินเล็ก ๆ คล้ายเม็ดข้าวสาร แต่เป็นฟอสซิลจำนวนมากมาย)

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระติบ กระจาด ผลิตภัณฑ์กระติบ กระจาด ผลิตจากต้นกก สานด้วยความประณีต สวยงาม แข็งแรง ทนทาน มีให้เลือกมากมาย

สินค้าโอทอป ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ กิ่งอำเภอเอราวัณ เลย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ กิ่งอำเภอเอราวัณ เลย