ข้อมูลตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ หนองคาย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลกองนางตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอท่าบ่อ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านกองนาง หมู่2 บ้านกองนาง หมู่3 บ้านปากมาง หมู่4 บ้านป่าสัก หมู่5 บ้านหงษ์ทอง หมู่6 บ้านสามขา หมู่7 บ้านนาบง หมู่8 บ้านดอนหมี หมู่9บ้านป่าสักใต้ หมู่10 บ้านกองนาง หมู่11 บ้านกองนาง

พื้นที่

เขตตำบลกองนางมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 29 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,125 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
ทิศใต้ ติดกับ ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
ทิศตะวันออก ติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เพาะพันธุ์ปลา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,666 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 800 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ออกจากอำเภอท่าบ่อ ที่ว่าการอำเภอท่าบ่อมาตามถนนมิตรภาพท่าบ่อ-ศรีเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร จะถึง อบต.กองนาง

สถานที่

1.วัดจำปาทอง
2.วัดดอนหมี
3.วัดธาตุปากมาง
4.วัดปากท่อ
5.วัดพระยืน
6.วัดโพธิ์ศรีอนงคาราม
7.วัดศรีชมชื่น
8.วัดสระสุวรรณ
9.วัดสักกวนาวาส
10.วัดสุคนธาราม
11วัดหงษ์ทอง
12.วัดหนองยางคำ
13.หาดทราบ้านกองนาง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 หาดทรายบ้านกองนาง หาดทรายที่สวยงามเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวทั่วไป ฤดูกาลที่นิยม คือช่วงเดือนก.พ. - พ.ค. ของทุกปี

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างจาน
2 ปลาส้ม ปลาส้ม
3 พิณ พิณ
4 แจ่วบอง, ปล้าร้าบอง เป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากปลาสด อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย
5 ไส้กรอกปลา ไส้กรอกทำจากปลาสดแท้

สินค้าโอทอป ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ หนองคาย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ หนองคาย