ข้อมูลตำบลในเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลในเมืองอยู่ในเขตการปกครองของ "เทศบาล"

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดต่อ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.เหนือเมือง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ผลิตภัณฑ์

ข้าวหอมมะลิ,สาโทร้อยเอ็ด

สินค้าโอทอป ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด