ข้อมูลตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา ตำบลรอบเมือง แบ่งการปกครองออกเป็น 19 หมู่บ้าน เป็นตำบลที่อยู่ติดเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีระยะทางห่างจากอำเเภอ 3 กม. เส้นทางลาดยางตลอดสาย ผลการพัฒนาตามข้อมูล กชช. 2 ค. มีหมู่บ้านก้าวหน้า 17 หมู่บ้าน
มีหมู่บ้านปานกลาง

พื้นที่

เป็นที่ราบชานเมือง มีแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่ง เช่น ห้วยรากไล หนองเม็ก หนองหญ้าม้า หนองสิม มีเนื้อที่ 26.7
ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต. โนนรัง และ ต. สะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต. หนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ขอนแก่น และ ต. ดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,437 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 500 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 14.50 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลได้ด้วยทางลาดยาง ทางหลวงตัดผ่าน 4 สาย เป็นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ดและอำเภอต่าง ๆ ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง นอกนั้นเป็นถนนคอนกรีต และลาดยางบางส่วน การจราจรหนาแน่นเป็นบางช่วง (เช้าและเย็น)

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากก้านมะพร้าว

สถานที่

1)อบต.รอบเมือง 1 แห่ง
2)สถานีอนามัย 1 แห่ง
3)วัด/สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
5) โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง
6) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ 1 แห่ง
7)ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 6 แห่ง
8)ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดอุดมไพรสณฑ์ (วัดป่าบ้านเปลือย) ตั้งปี 2517 เป็นศูนย์วิปัสนาแห่งแรกในประเทศไทย เป็นสำนักวิปัสนากรรมฐาน ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด มีการจัดงานปริวาสกรรมทุกปี มีพื้นที่เต็มไปด้วยป่าไม้ใหญ่ และพืชสมุดไพร นานาพันธุ์ เนื้อที่ประมาณ 120 ไร่เศษ ปัจจุบันมีพระครูภาวนาภิรักษ์ รองเจ้าคณะอำเภอเมือง ร้อยเอ็ด และรองเลขาธิการกองวิปัสนาธุระแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าอาวาส

ร้านอาหาร
1 สวนอาหารฟอล์คแลนด 223 หมู่ 1 ต.รอบเมือง ประเภทอาหารปลา
2 สวนอาหารราตรี 270 หมู่ 19 ต.รอบเมือง ประเภทอาหารทั่วไป
3 หมูจุ่ม หมู่ 4 ต.รอบเมือง ประเภทอาหารเนื้อ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกไม้มลคง โพธิ์เงิน-โพธิ์ทอง
2 ไวน์มะเม่า
3 กล่องทิชชู่ กล่องทิชชู่
4 ตะกร้าก้านมะพร้าว นำเอาก้านมะพร้าวที่เหลาแล้วมาถักตามรูปทรงที่ต้องการ พันด้วยหวายโดยรอบให้แน่น แล้วทาน้ำมันวานิชและน้ำมัน
5 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
6 เห็ดนางรมนางฟ้า นำเอาเชื้อเห็ดที่สำเร็จแล้ว มาเข้าโรงเพาะเห็ด รดน้ำทุกวัน ควบคุมอุณหภูมิ จนกว่าจะออกดอกพอเก็บ นำมาจำหน่าย

สินค้าโอทอป ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด