ข้อมูลตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา ตำบลรอบเมือง แบ่งการปกครองออกเป็น 19 หมู่บ้าน เป็นตำบลที่อยู่ติดเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีระยะทางห่างจากอำเเภอ 3 กม. เส้นทางลาดยางตลอดสาย ผลการพัฒนาตามข้อมูล กชช. 2 ค. มีหมู่บ้านก้าวหน้า 17 หมู่บ้าน
มีหมู่บ้านปานกลาง

พื้นที่

เป็นที่ราบชานเมือง มีแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่ง เช่น ห้วยรากไล หนองเม็ก หนองหญ้าม้า หนองสิม มีเนื้อที่ 26.7
ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต. โนนรัง และ ต. สะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต. หนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ขอนแก่น และ ต. ดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,437 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 500 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 14.50 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลได้ด้วยทางลาดยาง ทางหลวงตัดผ่าน 4 สาย เป็นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ดและอำเภอต่าง ๆ ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง นอกนั้นเป็นถนนคอนกรีต และลาดยางบางส่วน การจราจรหนาแน่นเป็นบางช่วง (เช้าและเย็น)

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากก้านมะพร้าว

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด