ข้อมูลตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลเหนือเมือง เป็นตำบลเก่าแก่ตั้งมานาน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 21 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านน้อยในเมือง หมู่ 2 บ้านสามแยกโพธิ์ชัย หมู่ 3 บ้านหนองแก หมู่ 4 บ้านผักแว่น หมู่ 5 บ้านนา หมู่ 6 บ้านเหล่ากล้วย หมู่ 7 บ้านโนนสว่าง หมู่ 8 บ้านแดง หมู่ 9 บ้านหนองเรือ หมู่ 10 บ้านหนองนาสร้าง หมู่ 11 บ้านหนองตากล้า หมู่ 12 บ้านหนองม่วง หมู่ 13 บ้านหนองบัวทอง หมู่ 14 บ้านห้าแยกกกโพธิ์ หมู่ 15 บ้านโนนงาม หมู่ 16 บ้านโนนเมือง หมู่ 17 บ้านไทยอุดม หมู่ 18 บ้านหนองไผ่ หมู่ 19 บ้านโนนสว่าง หมู่ 20 บ้านแดง หมู่ 21 บ้านป่าม่วง

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบค่อนข้างราบเรียบเสมอ มีเนื้อที่ทั้งหมด 29.25 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,281.25 ไร่ พื้นที่ 68 % เป็นที่ทำการเกษตร และมีลำห้วยไหลผ่านตลอดแนวทางตอนล่างของตำบล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองแวง อ.เมือง และ ต.ยางใหญ่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หมูม้น กิ่งอ.เชียงขวัญ ต.มะอึ และ ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 4,194 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เมื่อถึงเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสามารถเข้าสู่ตำบลเหนือเมืองได้หลายเส้นทาง และมีถนนเชื่อมการคมนาคมระหว่างตำบลและหมู่บ้าน และประชาชนมุ่งใช้เส้นทางที่ติดต่อกับชุมชนในเขตเทศบาลเป็นส่วนใหญ่

ผลิตภัณฑ์

ที่หนอน-เห็ด-เครื่องใช้จากเหล็ก-ตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์-ปลาย่าง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด