ข้อมูลตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลสะอาดสมบูรณ์ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 16 หมู่บ้าน ได้แก่
1. บ้านดอนทอง หมู่ 1
2. บ้านกาหลง หมู่ 2
3. บ้านแมต หมู่ 3
4. บ้านแมต หมู่ 4
5. บ้านแมต หมู่ 5
6. บ้านสะอาดสมบูรณ์ หมู่ 6
7. บ้านสงยาง หมู่ 7
8. บ้านสังข์ หมู่ 8
9. บ้านดงเค็ง หมู่ 9
10. บ้านขี้เหล็ก หมู่ 10
11. บ้านป่าเพิ่ม หมู่ 11
12. บ้านดอนศรีวิไล หมู่ 12
13. บ้านหนองผือ หมู่ 13
14. บ้านหนองแข้ หมู่ 14
15. บ้านสังข์ หมู่ 15
16. บ้านสงยาง หมู่ 16

พื้นที่

เป็นที่ราบค่อนข้างลุ่ม ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใ ต้ ติดกับ ตำบล แคนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

1. ทำนา
2. ค้าขาย
3. เกษตรกรรม
4. รับราชการ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,363 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,711 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลสะอาดสมบูรณ์
1. ถนนสายร้อยเอ็ด-จตุรฯ ออกจากตัวเมืองเลี้ยวขวาตรงบ้านแก่นทรายจะมีป้ายบอกว่าไป อบต.สะอาดสมบูรณ์ และป้ายบอกทางไปโรงเรียนสตรีศึกษา 2
2. ถนนสายร้อยเอ็ด-วาปีปทุม ออกจากตัวเมืองแล้วเลี้ยวซ้ายก่อนจะถึงสถานีวิทยุตำรวจภูธร ผ่านบ้านดอนทอง , ดอนศรีวิไล เข้าบ้านแมตก็จะถึง อบต.สะอาดสมบูรณ์
3. ถ้ามาทางอำเภอจตุรพักตรพิมาน ผ่านบ้านสังข์มาจะถึงสี่แยกแล้วเลี้ยวซ้าย ตรงร้านขายเนื้อวัวผ่านบ้านสะอาดสมบูรณ์ แล้วเลี้ยวขวาตรงมาเรื่อยจะถึง อบต.สะอาดสมบูรณ์
4. ถ้ามาทาง อบต.นาโพธิ์ ตรงมาเรื่อย ๆ แล้วเลี้ยวซ้ายก็จะถึง อบต.สะอาดสมบูรณ์

ผลิตภัณฑ์

จักสานตะกร้าจากไม้ไผ่(ตะกร้า,กระจาด)

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด