ข้อมูลตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลหนองแก้วขึ้นอยู่กับตำบลโนนรังและในปี พ.ศ. 2470 ได้ทำการแยกตำบลใหม่เป็นตำบลหนองแก้ว โดยมีนายอาคม ศิริเวช เป็นกำนันตำบลหนองแก้ว จนถึงปัจจุบันตำบลหนองแก้วมีกำนันมาแล้ว 6 คน โดยมีหมู่บ้าน จำนวน 13 หมู่บ้าน เหตุที่ได้ตั้งตำบลนามว่าตำบลหนองแก้วนั้น แต่เดิมทุกวันพระจะมีดวงแก้วสุกใส สว่าง ลอยขึ้นบริเวณหนองน้ำ จึงได้ตั้งชื่อว่าตำบล “หนองแก้ว”

พื้นที่

ตำบลหนองแก้ว ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ดไปทางทิศใต้ประมาณ 13 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 32.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 20,312.5 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับการทำนา สามารถทำนาได้เพียงฤดูฝนเท่านั้น เนื่องจากขาดระบบชลประทาน หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวจะแห้งเล้ง ประชากรมีการตั้งบ้านเรือนแบบรวมตัวเป็นหมู่บ้าน แบ่งหมู่บ้านออกเป็น 13 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโนนตาล อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอราชธานี อำเภอธวัชบุรี และตำบลดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกยาสูบพันธุ์เตอร์กีส ปลูกผักสวนครัว ปลูกดอกมะลิ เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย และรับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,525 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลหนองแก้วมีความสะดวกมาก มีถนนลาดยางไปถึงตำบลตลอดสาย จากเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ไปทางทิศใต้ตามถนนร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ ผ่านตำบลโนนรังและตำบลโนนตาล ก็เข้าสู่เขตตำบลหนองแก้ว หมู่ที่ 1 เป็นหมู่บ้านแรก ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ข้าวหอมมะลิ,ผ้าทอมือ.กลองยาว,ซุ้มเรือนไทย,ไก่ชน

สถานที่

1ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
2)สหกรณ์โคนมหนองแก้ว
3) โรงเรียนเล้าวิทยาคาร

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กลองยาว เป็นกลองยาวไม้ที่ผลิตจากไม้ขนุน สีสวย เสียงดังกังวาล น้ำหนักเบาเป็นดนตรีพื้นเมือง
2 ข้าวหอมมะลิตราเทียนพรรษา เป็นข้าวสารหอมมะลิที่ได้ผ่านการคัดเมล็ดและคุณภาพแล้ว นำไปหุงจะมีความนุ่ม หอม น่ารับประทาน
3 ซุ้มนั่งเล่นเรือนไทย เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทไม้ โดยใช้วัสดุและเครื่องใช้โบราณ เช่นกงล้อเกวียน แอก ไถ นำมาประดิษฐ์ ฉลุลายสวยงาม สามารถนั่งได้ 4 – 6 คน
4 นมสด เป็นนมสดดิบที่รีดจากโคโดยตรง สะอาด มีคุณภาพดี
5 ผ้าไหม/ฝ้ายทอมือ เป็นผ้าทอมือจากไหมแท้ ฝ้าย ด้ายโทเรน้ำหนึ่ง และไหมพรม ซึ่งมีคุณภาพดีคงทน สวยงาม เต็มไปด้วยศิลปะแห่งภาคพื้นตะวันออกเฉียงเหนือ ราคาถูก
6 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
7 ศาลาไทยล้อเกวียน ศาลาไทยล้อเกวียน
8 ไก่ชนหนองแก้ว เป็นไก่ชนพันธุ์ดี ที่ได้คัดพันธ์อย่างสมบูรณ์

สินค้าโอทอป ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด