ข้อมูลตำบลหนองแวง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

เดิมหมู่บ้านจำนวน 12 หมู่บ้าน ขึ้นกับตำบลจังหาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ในขณะนั้น (ปัจจุบันตำบลจังหารขึ้นกับอำเภอจังหาร) ทำการแยกตำบลใหม่เป็นตำบลหนองแวง โดยมีกำนันปกครองมาแล้วถึงปัจจุบัน 3 คน คือ 1. นายหนูแย้ม โกสุม กำนันคนแรก ตั้งแต่ปี 2513-2531 2. นายกลม สังเกต กำนันคนที่สอง ตั้งแต่ปี2531-2540 3. นายจีระ สารวาท กำนันคนปัจจุบัน ตั้งแต่ปี 2540 - ปัจจุบัน ปัจจุบันมีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน คือ บ้านแวง บ้านบัว บ้านโนนแท่น บ้านเกล็ดลิ้น บ้านดู่ บ้านหนองเทิง บ้านหนองยูง บ้านจอมศรี บ้านขี้เหล็ก บ้านเขวา บ้านหนองหิน บ้านฝาง บ้านแวง บ้านโคกสาย

พื้นที่

ตำบลหนองแวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 7 กม. มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 36.5 ตร.กม. หรือประมาณ 22,812.5 ไร่ สภาพภูมิประเทศเป็นลูกคลื่นลอนลาด ที่ดินร้อยละ 88.57 เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำนา มีแหล่งน้ำธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วไป มีลำห้วยดอนบากไหลผ่านตำบล การตั้งถิ่นฐานของประชากรเป็นแบบรวมกลุ่ม ตามพื้นที่การเกษตร มีโรงสีข้าวทุกหมู่บ้าน มีร้านขายของชำและร้านขายอาหารทุกหมู่บ้าน ผลการพัฒนาหมู่บ้านตามข้อมูล กชช. 2 ค เป็นหมู่บ้านก้าวหน้าเกือบทุกหมู่บ้าน ยกเว้นบ้านบัว หมู่ที่ 12 เป็นหมู่บานปานกลาง ผลการสำรวจ จปฐ. ปี 2544 รายได้เฉลี่ย 14,493.93 บ้าน/คน/ปี เป็นตำบลที่เป็นแหล่งผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญโดยเฉพาะข้าว และเป็นพื้นที่รองรับการเจริญเติบโตของชุมชนเทศบาลเมืองที่จะขยายตัวในอนาคต โดยจะรองรับการกระจายตัวของประชากรและการให้บริการด้านที่พักอาศัย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลดงลาน และ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลยางใหญ่ และ ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกยาสูบเตอร์กรีซ, ปลูกผัก, ค้าขาย และรับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,865 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 35 หลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางค่อนข้างสะดวก มีถนนลาดยางล้อมรอบตำบล จากเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ไปทางทิศตะวันตก ถนนสายร้อยเอ็ด-มหาสารคาม ประมาณ 6 กม. เลี้ยงขวาข้างศูนย์ทดลองหม่อนไหม บ้านโนนเมือง สู่บ้านหนองเทิง หมู่ที่ 6 และต่อไปยังที่ทำการ อบต. หนองแวง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวง สามารถเลี้ยวขวาประมาณ กม.ที่ 9 บ้านหนองยูง หมู่ที่ 7 หรือจากเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมาตามถนนสายร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเลี่ยงเมือง ประมาณ 300 เมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่บ้านบัว หมู่ที่ 2 หรือเลยจากจุดนี้ไปประมาณ 2 กม. จากถนนเลี้ยงเมือง เลี้ยวขวาเข้าสู่บ้านดู่ หมู่ที่ 5 หรือไปตามถนนสายร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 7 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่บ้านเกล็ดลิ้น หมู่ที่ 4

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม และผ้าฝ้ายทอมือ

สินค้าโอทอป ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด