ข้อมูลตำบลดงลาน อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลดงลาน แยกจากการปกครองตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1บ้านสนามม้า หมู่ 2 บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 3 บ้านอ้น หมู่ 4 บ้านดงลาน หมู่ 5 บ้านหนองจิก หมู่ 6 บ้านโคกสูง หมู่ 7 บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ 8 บ้านเกษตรสำราญ หมู่ 9 บ้านหนองจิกน้อย หมู่ 10 สันติสุข หมู่ 11 บ้านตำแย หมู่ 12 บ้านหนองจิก หมู่ 13 บ้านโคกสูง

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ดินเป็นดินทราย มีเนื้อที่ทั้งหมด 9.9 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,430 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เหนือเมือง ต.ศีแก้ว และ ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.ขอนแก่น อ.เมือง และ ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จจ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ปอภาร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน ทำหัตถกรรม

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

จากเทศบาลเมืองร้อยเอ้ด มุ่งไปทางทิศตะวันตก ใช้ถนนสายร้อยเอ็ด - มหาสารคาม กม.ที่ 9 แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่หมู่ 13 บ้านโคกสูง ต.ดงลาน อ.เมือง

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

สินค้าโอทอป ตำบลดงลาน อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด