ข้อมูลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลโนนตาล ขึ้นกับตำบลโนนรัง และได้แยกออกเป็นตำบลโนนตาล เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2533 ขึ้นอยู่ในการปกครองของอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลโนนตาล ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ไปทางทิศใต้ประมาณ 8 กม. มีพื้นที่ประมาณ 12.72 ตร.กม. หรือ ประมาณ 7,951 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับการทำนา ประชากรมีการตั้งบ้านเรือนแบบรวมกันเป็นหมู่บ้าน
มีระยะห่างกันเล็กน้อย ผลการพัฒนาหมู่บ้านตามข้อมูล กชช.2 ค จากทั้งหมด 10 หมู่บ้าน มีหมู่บ้านระดับก้าวหน้า 9 หมู่บ้าน และ
ปานกลาง 1 หมู่บ้าน ผลจากการสำรวจข้อมูล จปฐ. ปี 2544 ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 9,329 บาท/คน/ปี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโนนรัง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์สาธารณะ ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

การเดินทางโดยทางรถยนต์ จากเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ไปทางทิศใต้ ถนนสายร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ผ่านตำบลรอบเมือง และตำบลโนนรัง ประมาณ 10 กม. ถึงตำบลโนนตาล

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอมือ

สินค้าโอทอป ตำบลโนนตาล อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด