ข้อมูลตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเมืองทองอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองร้อยเอ็ด มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านเมืองทองใหญ่ หมู่2 บ้านเมืองทองใหญ่ หมู่3 บ้านเมืองทองน้อย หมู่4 บ้านหนองอุ่ม หมู่5 บ้านสงเปลือย หมู่6 บ้านโนนสำราญ หมู่7 บ้านหนองพาดเสื้อ หมู่8 บ้านอุ่มเม่า หมู่9 บ้านหนองพาดเสื้อน้อย หมู่10 บ้านเมืองทอง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาโพธิ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.โคกล่าม และ ต.น้ำใส อ.จตุรพัตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โคกล่าม อ.จตุรพัตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,312 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 5 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ธงผะเหวด

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ธงผะเหวด เป็นธงมหาเวด เครื่องลางของขลังของชาวร้อยเอ็ด ไว้สำหรับบูชา
2 ผ้าห่ม ผ้าห่ม

สินค้าโอทอป ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด