ข้อมูลตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมบ้านเมืองบัวเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นกับตำบลหนองแวง ต่อมาตำบลหนองแวงเปลี่ยนชื่อเป็นตำบลเกษตรวิสัย หลังจากนั้นตำบลเกษตรวิสัยได้แยกจัดตั้งเป็นตำบลเมืองบัว ปัจจุบันตำบลเมืองบัวแบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนันติดต่อกันมาเริ่มตั้งแต่ตั้งตำบลถึงปัจจุบัน จำนวน 5 คน กำนันคนปัจจุบันคือนายอ่อนสา กองพิธี

พื้นที่

ตำบลเมืองบัวตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอำเภอเกษตรวิสัย ห่างจากอำเภอฯ 6 กิโลเมตร เนื้อที่ประมาณ 67 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 42,200 ไร่ ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ มีลำน้ำไหลผ่าน 2 สาย คือ ลำน้ำเสียวและลำน้ำเตา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลกูกาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,901 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 150 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ไปตามทางหลวง 214 เกษตรวิสัย – สุวรรณภูมิ แยกถนน รพช. เกษตรวิสัย – บ้านสาหร่าย ระยะทาง 6 กม. จากอำเภอเกษตรวิสัย

ผลิตภัณฑ์

แหนมเห็ด

สถานที่

1)วัดปทุมคงคา
2)กู่เมืองบัว
3)วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ตะกร้าสานพลาสติก ตะกร้าสานพลาสติก
2 สร้อยลูกปัด สร้อยลูกปัด
3 แหนมเห็ดนางฟ้า เป็นผลิตภัณฑ์จากเห็ดที่มีรสชาติอร่อย บรรจุในถุงพลาสติก

สินค้าโอทอป ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด