ข้อมูลตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเหล่าหลวง เดิมขึ้นกับตำบลเมืองเกษ (ตำบลเกษตร) ประมาณ 100 ปีมาแล้ว และเมื่อปี 2531 ได้แยกหมู่บ้านและแบ่งการปกครองออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลเหล่าหลวง และตำบลโนนสว่าง ในปัจจุบันตำบลเหล่าหลวง แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลน้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้า โทรศัพท์ ครบทุกหมู่บ้าน
- น้ำประปา ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เส้นทางเข้าสู่ตำบลเป็นทางลาดยาง ระยะทางประมาณ 6 กม. และมีถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม/ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

สถานที่

1)วัด 10 แห่ง
2) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
3)สถานีอนามัย 1 แห่ง
4) โรงเรียนประถม 5 แห่ง
5) โรงเรียนมัธยม 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าขาวม้าฝ้าย
2 ผ้าไหมและผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ เป็นผ้าไหมและผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติ สวยงาม
3 สุราแช่ผลไม้(กระชายดำ) สุราแช่ผลไม้(กระชายดำ)

สินค้าโอทอป ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด