ข้อมูลตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลดงครั่งใหญ่ แยกออกจากตำบลดงครั่งน้อย เมื่อปี 2536 ปัจจุบันอยู่ในเขตความปกครองของอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม อยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ พื้นที่ส่วนป่าส่วนใหญ่เป็นป่ายูคาลิปตัสมีพื้นที่รวมทั้งหมด 60.25 ตร.กม.
หรือประมาณ 37,656 ไร่ อาชีพหลักของประชาชนคือ การทำนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเมืองบัว อ. เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหัวเมืองเตา อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ครบทุกหมู่บ้าน
มีโทรศัพท์ ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

ระยะทางจากอำเภอเกษตรวิสัย ถึงตำบลดงครั่งใหญ่ ประมาณ 31 กม. แยกเป็นถนนลูกรัง 19 กม. ลาดยางหรือคอนกรีต 12 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม ,ข้าวหอมมะลิ

สถานที่

1) โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 4 แห่ง
2) โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ฝายลำน้ำพลับพลา เป็นฝายน้ำล้น ขนาดใหญ่ ที่แหมาะสำหรับการพักผ่อน และเป็นแหล่งตกปลา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมสีพื้น เป็นผ้าไหมที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติ สวยงาม ฝีมือประณีต

สินค้าโอทอป ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด