ข้อมูลตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านฝางแยกออกมาจากตำบลน้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย เมื่อปี 2495 กำนันคนแรกคือ นายสุด กาสิงห์ คนปัจจุบันคือ
นายคูณ คงสุข แบ่งการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นที่ราบสูง อาณาเขตติดกับทุ่งกุลาร้องไห้ สภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่ม ๆ ดอน ๆ และส่วนหนึ่งเป็นดินเค็ม มีลำน้ำเสียวใหญ่เป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่าง อำเภอเกษตรวิสัย กับอำเภอปทุมรัตต์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด และตำบลโพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลขี้เหล็ก และ ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ หัตถกรรม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้า โทรศัพท์ ครบทุกหมู่บ้าน
- น้ำประปา 16 หมู่บ้าน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลบ้านฝาง มี 3 ทาง คือ จากอำเภอเกษตรวิสัย – ต.บ้านฝาง ระยะทาง 18 กม., จากอำเภอจตุรพักตรพิมาน – บ้านฝาง ระยะทาง 23 กม. และ จากอำเภอปทุมรัตต์ – บ้านฝาง ระยะทาง 12 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สถานที่

1)สถานีตำรวจชุมชน 1 แห่ง
2)องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
3)สถานีอนามัย 2 แห่ง
4) วัด 11 แห่ง
5) โรงเรียนประถม 5 แห่ง
6) โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระติบข้าว กระติบข้าว
2 กระติบข้าวลายปลาดุก กระติบข้าวลายปลาดุก
3 ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นผ้าไหมลายมัดหมี่สวยงาม มีหลายลาย หลายสี สวยงามฝี มือประณีต สีไม่ตก

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด