ข้อมูลตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลกำแพง ตั้งอยู่กึ่งกลางของหมู่บ้าน จึงตั้งชื่อว่า “กำแพง” ปัจจุบันอยู่ในเขตความปกครองของอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเกษตรวิสัย ห่างจากตัวอำเภอ 18 กม. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินปนหิน มีป่าไม้
ธรรมชาติ และป่ายูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่ พื้นที่รวมทั้งหมด 29,724 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลน้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

ไฟฟ้า ครบทุกหมู่บ้าน
ประปา 1 แห่ง

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอเกษตรวิสัย ถึงตำบลกำแพง ระยะทาง 18 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด