ข้อมูลตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลกู่กาสิงห์ ตั้งอยู่บริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ เดิมอยู่ในเขตการปกครองของตำบลเมืองบัว จนเมื่อปี 2518 จึงได้แยกการปกครองออกเป็นตำบล ใช้ชื่อว่า “ตำบลกู่กาสิงห์” โดยมีกำนันปกครองคนแรกคือ นายบ่มศักดิ์ กลบรัตน์ ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน โดยอยู่ในเขตเทศบาล 5 หมู่บ้าน และเขต อบต. 8 หมู่บ้าน

พื้นที่

ด้านทิศเหนือของหมู่บ้านมีลำน้ำเสียวใหญ่ไหลผ่าน และมีป่าร้อนชื้น ด้านทิศใต้ของหมู่บ้านพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ ในลักษณะท้องทุ่งกว้างขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับการทำนาและการเกษตรกรรม สภาพดินเป็นดินทรายเก็บความชื่นได้น้อย ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำระบบชลประทานและแหล่งน้ำเพียงพอ มักมีปัญหาฝนแล้ง น้ำท่วมในบ้างพื้นที่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเเกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลดงครั่งน้อย และตำบลทุ่งเขาหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหินกอง อ. สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเมืองบัว จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า น้ำประปา ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลกู่กาสิงห์ โดยทางสายร้อยเอ็ด-สุรินทร์ ถึง กม. ที่ 54 เลี้ยวขวาเข้าบ้านสงแคนถึงบ้านกู่กาสิงห์ เป็นถนนลาดยาง ระยะทาง 17 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สถานที่

1. วัดสว่างอารมณ์(กู่) หรือวัดใหญ่
2. วัดบูรพากู่กาสิงห์ หรือวัดน้อย
3. วัดหนองสำราญ
4. วัดป่าโนนนางทุม
5. องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
6. กู่กาสิงห์
7. กุดพระเจ้า
8. โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์
9. โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์
10.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์(กู่)
11.สถานีอนามัยตำบลกู่กาสิงห์
12.กู่โพนวิซ
13.ลำน้ำเสียวใหญ่
14.หนองสิม
15.หนองฆ้อง


สถานที่ท่องเที่ยว
1 ปราสาทกู่กาสิงห์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบเขมรอีกแห่งหนึ่ง มีขนาดค่อนข้างใหญ่และยังอยู่ในสภาพดีพอควร ขณะนี้สำนักงานโบราณคดี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๘ อุบลราชธานี กรมศิลปากรได้ดำเนินการขุดแต่งและบูรณะให้เห็นสภาพชัดเจนสวยงามยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในภาคอีสาน ประกอบด้วย ปรางค์ ๓ องค์ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน มีวิหารหรืออาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เรียกว่าบรรณาลัย อยู่ทางด้านหน้าทั้งสองข้าง ทั้งหมดล้อมรอบด้วยกำแพงซึ่งมีซุ้มประตูทั้ง ๔ ทิศ ถัดออกไปเป็นคูน้ำรูปเกือกม้าล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง
2 ปราสาทกู่กาสิงห์ ตั้งอยู่ในวัดบูรพากู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ สามารถเดินทางได้ ๓ ทาง คือ ใช้เส้นทางร้อยเอ็ด-เกษตรวิสัย ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ระยะทาง ๔๗ กิโลเมตร เดินทางต่อไปตามทางหลวงสายเกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร มีทางแยกขวากู่กาสิงห์เป็นระยะทางอีก ๑๐ กิโลเมตร หรืออาจใช้เส้นทางสายร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ-สุรินทร์ (ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕ ต่อด้วย ๒๑๔) ระยะทาง ๖๐ กิโลเมตร ถึงวัดกู่พระโกนา ด้านตรงข้ามวัดมีทางแยกไปกู่กาสิงห์ ระยะทางอีก ๑๘ กิโลเมตร

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นผ้าไหมลายมัดหมี่สวยงาม มีหลายลาย หลายสี สวยงามฝี มือปราณีต สีไม่ตก
2 ผ้าไหมมัดหมี่ 1.ผ้าไหมมัดหมี่ลายกู่กาสิงห์ 2.ผ้าไหมมัดหมี่สาเกตนคร (มี 2 ชิ้น) ประกอบด้วยลายผ้า 5 ลาย คือ นาคน้อย คือ บึงพลาญชัยคู่เมือง, โคมเจ็ด คือ พตรัตนมหามุนี, หมากจับ คือ ความจริงใจชาวร้อยเอ็ด, คองเอี้ย คือ ลำคลองรอบตัวเมือง และ ค้ำเภา คือ ความเป็นมิตรที่ยั่งยืน
3 ผ้าไหมมัดหมี่หางกระรอก ผ้าไหมมัดหมี่หางกระรอก

สินค้าโอทอป ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด