ข้อมูลตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลโนนสว่าง แยกออกจากตำบลเหล่าหลวง เมื่อปี 2532 ปัจจุบันอยู่ในเขตความปกครองของอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีป่าเป็นบางส่วน สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีลำห้วยแล้ง และลำห้วยเสียวใหญ่ ไหลผ่านทางทิศตะวันตกและทิศใต้ของตำบล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลดู่น้อย อ.จตุรพักตรพมาน จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลน้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,255 ครัวเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอเกษตรวิสัย ถึงตำบลโนนสว่าง โดยใช้เส้นทาง สายบ้านหนองส้าว-บ้านหนองแคน ระยะทาง 12 กม.และ สายอำเภอบ้านหนองแวง ต.เกษตรวิสัย – บ้านหนองแคน ระยะทาง 10 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สินค้าโอทอป ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด