ข้อมูลตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลทุ่งทอง เดิมขึ้นอยู่กับตำบลกำแพง ต่อมาในปี 2535 ได้ขอแยกแบ่งเขตออกจากตำบลกำแพง และตั้งชื่อใหม่ว่า ตำบลทุ่งทอง แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน โดยมีนายบานเย็น ศรีโสภา เป็นกำนันคนแรก

พื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีป่าไม้ สภาพดินเป็นดินเปรี้ยวและเค็ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลกำแพง อ. เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโนนไร่ อ.ชุมพลบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเมือง อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลทุ่งทอง มี 2 เส้นทาง เส้นที่สะดวกที่สุดเป็นถนนลาดยาง ระยะทาง 18 กม. และถนนลูกรัง 15 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด