ข้อมูลตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลดอกล้ำ เป็นหนึ่งในจำนวน 8 ตำบล ของอำเภอปทุมรัตต์ โดยได้รับการยกฐานะเป็นตำบล เมื่อปี 2511 ประชาชนเดิมย้ายมาจากอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม และอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีหมู่บ้านในการปกครอง 15 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ทั่วไปเป็นที่ดอน มีป่าเป็นที่สาธารณะ ประมาณ 200 ไร่ สถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลดอกล้ำคือ “ศูนย์ศิลปาชีพบ้านดอกล้ำ”

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบัวแดง ต.โนนสง่า และ ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลนาสีนวน อ.พยัคฆภูมิพิสัย และ ต. ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล ใช้ทางหลวงหมายเลข 2392 ห่างจากตัวอำเภอไปตามถนนสายปทุมรัตต์ – พยัคฆภูมิพิสัย ประมาณ 4 กม. และแยกเข้าหมู่บ้านที่เป็นที่ตั้งตำบล ระยะทางประมาณ 3 กม.

ผลิตภัณฑ์

ข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ

สถานที่

1) ศูนย์ศิลปาชีพบ้านดอกล้ำ
2) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวกล้อง เป็นข้าวกล้องหอมมะลิ สะอาดถูกหลักอนามัย

สินค้าโอทอป ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด