ข้อมูลตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลโพนสูง เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอเกษตรวิสัย ต่อมาในปี 2506 ได้แยกออกมาขึ้นกับอำเภอปทุมรัตต์ มีหมู่บ้านในการปกครอง
จำนวน 8 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำเสียวรูปแอ่งกระทะฤดูแล้งน้ำน้อยมาก ในฤดูฝนน้ำมากและท่วมทุกปี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,320 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,320 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากอำเภอปทุมรัตต์ ผ่านบ้านโนนจาก ตำบลโนนสง่า ตามถนน รพช. ระยะทาง 16 กม. ผ่านบ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ 4 ตำบลสระบัว เข้าหมู่ 5 บ้านโคกก่อง ต.โพนสูง เป็นถนนลูกรังตลอดสาย

ผลิตภัณฑ์

เครื่องนอน

สินค้าโอทอป ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด