ข้อมูลตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลสระบัวเดิม ขึ้นกับตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย ต่อมาในปี พ.ศ.2507 ได้แยกออกจากอำเภอเกษตรวิสัย มาขึ้นกับตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ และในปี 2512 ได้แยกออกจากตำบลโนนสวรรค์ มาเป็นตำบลสระบัว โดยมีหมู่บ้านในการปกครองจำนวน 17 หมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ 29,121 ไร่

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลสระบัว เป็นพื้นที่ราบ สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย และบางแห่งมีดินเหนียวและลูกรังพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการทำนาข้าว แต่มีปัญหาเรื่องดินเค็ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโนนสง่า และตำบลโพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,000 หลังคาเรือน

การเดินทาง

จากอำเภอปทุมรัตต์ ผ่านบ้านดงช้าง ม. 2 ต.โนนสง่า ตามถนน รพช. เข้าบ้านปอภาร หมู่ 14 ต.สระบัว ระยะทาง 10 กม. และเข้าบ้านภูดินหมู่ที่ 10 อีกสายหนึ่งคือ จากอำเภอผ่านบ้านโนนจาน หมู่ 7 ต.โนนสง่า เข้าบ้านหนองหญ้ารังกา ระยะทาง 12 กม.

ผลิตภัณฑ์

เครื่องจัดสาน

สินค้าโอทอป ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด