ข้อมูลตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลโนนสง่าเดิมอยู่ในเขตปกครองตำบลบัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ดโดยมีคณะดำเนินงานขอแยกตำบลได้ดำเนินการขอแยกตำบลออกจาก ตำบลบัวแดง เนื่องจาก ตำบลบัวแดงมีขนาดใหญ่ซึ่งกำนันในขณะนั้นยากต่อการดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรจึงขอแยกออกเป็น2ตำบล โดยคณะดำเนินการคือ นายอำเภอสมัย รัตนจันทร์ พร้อมผู้ใหญ่บ้านหลายคน ซึ่งการดำเนินการนั้นได้ดำเนินการเพื่อให้การบริหารจัดการภายในตำบลให้มีพื้นที่ที่สะดวกในการปกครองพื้นที่ของทางราชการและต่อมาทางราชการเห็นด้วย จึงได้ดำเนินการแบ่งแยกตำบลบัวแดงมาเป็นตำบลโนนสง่า เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2525และได้จัดตั้งเป็น อบต.โนนสง่า เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และ อบต.โนนสง่าตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ห่างจาก กทมฯ480 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด 69 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอ 3 กิโลเมตรมีหมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลปทุมรัตต์ 2 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ทั้งหมด32.29 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณการ 20,179 ไร่

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบและทุ่งนา มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ราษฎรมีอาชีพหลัก คือ การทำนา อาชีพรอง คือ เลี้ยงสัตว์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลสระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,028ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 19 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.68 ของจำนวนหลังคาเรือน โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือมีทุกหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางจากอำเภอปทุมรัตต์ ไปยังตำบลโนนสง่า มีความสะดวก สบายถนนเข้าตำบลเป็นถนนลาดยาง สาย รอ 3503 บ้านดงช้าง-ภูดิน และทุกหมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบเป็นถนนคอนกรีต

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมพื้นเรียบ ผ้าสโหร่ง และผลิตผลทางการเกษตร คือ แตงกวา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด