ข้อมูลตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลขี้เหล็ก แยกมาจากตำบลโพนสูง เมื่อปี 2538 มีพื้นที่โดยประมาณ 20,210 ไร่ มีหมู่บ้านในความปกครอง จำนวน 8 หมู่บ้าน โดยมี นายชมเชย โพธิ์นาแค เป็นกำนันคนแรก

พื้นที่

สภาพทั่วไปของตำบลขี้เหล็ก เป็นพื้นที่ราบ และทุ่งนา มีแหล่งน้ำธรรมชาติ คือลำเสียวใหญ่ ราษฎรมีอาชีพหลักคือการทำนา ตำบลขี้เหล็ก อยู่ห่างจากตัวอำเภอ ประมาณ 20 กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลกำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลน้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,045 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์ ไปยังตำบลขี้เหล็ก สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ สาย รพช. สายปทุมรัตต์- เกษตรวิสัย ระยะทาง 15 กม. (ทางดินลูกรัง) และทางลาดยางสาย ประทาย-ยโสธร ระยะทาง 20 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สถานที่

1)วัด 5 แห่ง
2)โรงเรียน 5 แห่ง
3)สถานีอนามัย 1 แห่ง
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าสะไบขิดไหม เป็นผ้าสไบที่ทอจากเส้นไหม สีสันสวยงาม ลวดลายปราณีต

สินค้าโอทอป ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด