ข้อมูลตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหัวช้าง อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลหัวช้าง เป็นตำบลศูนย์กลางของอำเภอจตุรพักตรพิมาน ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา และทำไร่ข้าวโพด

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลอีง่อง และตำบลดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,988 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 500 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 35.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอจตุรพักตรพิมาน ถึงตำบลหัวช้าง โดยใช้เส้นทางสายร้อยเอ็ด-เกษรวิสัย และสายปทุมรัตต์-ร้อยเอ็ด

ผลิตภัณฑ์

ข้าวโพด

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) โรงพยาบาล 1 แห่ง
3) โรงเรียน 1 แห่ง
4) อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแคน 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวแต๋นเลิศรส ข้าวแต๋นเลิศรส
2 ข้าวโพด เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวต้มสุก ขายเป็นฝัก รสชาติหอมหวานอร่อย
3 ดอกไม้ประดิษฐ์จากใยบัว ดอกไม้ประดิษฐ์จากใยบัว
4 ส้มปลาฟัก ส้มปลาฟัก

สินค้าโอทอป ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด