ข้อมูลตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลหัวช้าง อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลหัวช้าง เป็นตำบลศูนย์กลางของอำเภอจตุรพักตรพิมาน ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา และทำไร่ข้าวโพด

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลอีง่อง และตำบลดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,988 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 500 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 35.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอจตุรพักตรพิมาน ถึงตำบลหัวช้าง โดยใช้เส้นทางสายร้อยเอ็ด-เกษรวิสัย และสายปทุมรัตต์-ร้อยเอ็ด

ผลิตภัณฑ์

ข้าวโพด

สินค้าโอทอป ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด