ข้อมูลตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองผือ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอจตุรพักตรพิมาน ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองผือ หมู่ 2 บ้านอุ่มจาน หมู่ 3 บ้านข่าใหญ่ หมู่ 4 บ้านข่าน้อย หมู่ 5 บ้านหนองแอก หมู่ 6 บ้านหนองหอย หมู่ 7 บ้านหนองแวง หมู่ 8 บ้านหนองหัวคน หมู่ 9 บ้านหนองผือ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,566 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 989 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม-ผ้าสไบลายขิต,ผ้าสไบไหมลายขิต

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม เป็นผลิตภัณฑ์ของบ้านหนองผือ เป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ที่สวยงาม ดูเป็นธรรมชาติ เก็บรักษาง่าย มีให้เลือกมากมายหลายชนิด
2 ผ้าขิต ผ้าขิต
3 ผ้าสไบลายขิต, ผ้าสไบไหมลายขิต เป็นผลิตภัณฑ์ของบ้านหนองแวง เป็นผ้าลายพื้นเมือง สวยงามมาก ทั้งลวดลายและสีสัน

สินค้าโอทอป ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด