ข้อมูลตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลโคกล่าม เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอจตุรพักตรพิมาน ประกอบไปด้วย 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโคกล่าม หมู่ 2 บ้านโคกล่าม หมู่ 3 บ้านหนองสิม หมู่ 4 บ้านหนองผือน้อย หมู่ 5 บ้านหนองคูบอน หมู่ 6 บ้านเหล่ายูง หมู่ 7 บ้านเหล่ายูง หมู่ 8 บ้านหนองคลอง หมู่ 9 บ้านหนองกระเดา หมู่ 10 บ้านหนองคูบอน หมู่ 11 บ้านหนองพวง หมู่ 12 บ้านหนองผือน้อย หมู่ 13 บ้านหนองบัวเลิง หมู่ 14 บ้านโคกล่าม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองแวงคาง อ.ศรีสมเด็จ และ ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติกับ ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,458 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 706 หลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ผ้าห่มไหมพรม

สินค้าโอทอป ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด