ข้อมูลตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลน้ำใส ตั้งเมื่อปี 2508 โดยแยกออกจากตำบลดงแดง อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน

พื้นที่

มีพื้นที่เป็นที่ราบ ภูมิอากาศร้อน แห้งแล้ง มีลำห้วยน้ำใสไหลผ่าน มีสวนป่าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของลิงจำนวนมาก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลแคนใหญ่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกพืช

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,033 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 11 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.06 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอจตุรพักตรพิมาน ถึงตำบลน้ำใส โดยเส้นทางสายร้อยเอ็ด-จตุรพักตรพิมาน กม.ที่ 18 เลี้ยวซ้ายบ้านขุมดิน หมู่ที่ 4 ถนนลาดยาง ระยะทาง 6 กม.

ผลิตภัณฑ์

ปลาสด

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) วัด 1 แห่ง
3) สถานีอนามัย 1 แห่ง
4) โรงเรียน 2 แห่ง

ร้านอาหาร
1 แพปลาห้วยน้ำใส บ้านน้ำใส หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหว อาหารประเภทปลา เช่น ลาบปลา ปลาเผา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ปลานิล,ปลาทับทิม,ปลาสวาย เป็นปลาที่เลี้ยงในกระชัง จำหน่ายทั้งส่ง และปลีก

สินค้าโอทอป ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด