ข้อมูลตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลอีง่อง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอจตุรพักตรพิมาน ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านกุดจอก หมู่ 2 บ้านค้อ หมู่ 3 บ้านอีง่อง หมู่ 4 บ้านสวนมอญ หมู่ 5 บ้านหนองหน่อง หมู่ 6 บ้านหนองผง หมู่ 7 บ้านหนองบั่ว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.โนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 875 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 750 หลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่,ผ้าไหมสีพื้น

สินค้าโอทอป ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด