ข้อมูลตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลดู่น้อย เดิมรวมกับตำบลลิ้นฟ้า จากคำบอกเล่าถิ่นฐานแห่งนี้ได้มีการรวมตัวก่อตั้งเป็นหมู่บ้าน ตั้งแต่ปี 2360 เป็นชุมชนขนาดเล็ก อพยพมาจากเขตอำเภอสุวรรณภูมิ ต่อมามีการขยายตัวของชุมชน มีหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้นจึงแยกจากตำบลลิ้นฟ้า เมื่อปี 2522 ปัจจุบันมีหมู่บ้านในความปกครอง 14 หมู่บ้าน สภาพของกลุ่มชนในตำบลมีการรวมกันอยู่ในหมู่บ้านญาติมิตร ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ มีวัดประจำหมู่บ้านเป็นศูนย์รวมจิตใจ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมกัน

พื้นที่

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ ประชากรจะประกอบอาชีพทำนา โดยอาศัยน้ำฝน การรวมตัวของประชากรจะอาศัยอยู่รวมกันในระบบเครือญาติเป็นหมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเมืองหงส์ และ ตำบลหนอง ผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเหล่าหลวงและตำบลโนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลอีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
และตำบลประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เดินทางจากจังหวัดถึงอำเภอจตุรพักตรพิมาน โดยสายปทุมรัตต์-จตุรพักตรพิมาน ถึงตำบลดู่น้อย ระยะทาง 16 กม.

ผลิตภัณฑ์

เห็ด

สถานที่

1)โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
2)วัดบ้านดงยาง
3)สถานีอนามัยบ้านดงยาง
4) ที่สาธารณะดงโสก
5) องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อยดู่น้อย
6) ห้วยแสง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เห็ด มีเห็ดนางฟ้านางรม ดอกโตสวยงามน่ารับประทาน

สินค้าโอทอป ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด