ข้อมูลตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลศรีโคตร แยกออกจากตำบลอีง่อง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2531 ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีกำนันคนแรกคือ นายสา วัฒนะศรี และนายนิยม วรรณสุทธิ์ เป็นกำนันคนปัจจุบัน

พื้นที่

ตำบลศรีโคตร มีสภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบสูง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่ส่วนมาก เป็นที่โล่งโดยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญคือ ลำเสียวน้อย, ห้วยดอนแคน เป็นต้น

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับกับ ตำบลอีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา ครบทุกหมู่บ้าน
โทรศัพท์สาธารณะ 5 แห่ง

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอจตุรพักตรพิมาน ถึงตำบลศรีโคตร ระยะทาง 8 กม.

ผลิตภัณฑ์

ข้าวโป่ง

สถานที่

1) หนองเลิงหวาย1 แห่ง
2) ลำน้ำเสียว 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าสไบขิต
2 ขนมข้าวแต๋น ขนมข้าวแต๋น
3 ขนมนางเล็ก ขนมนางเล็ก
4 ข้าวโป่ง เป็นขนมที่แปรรูปจากข้าวเหนียว ลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ หวานหอมกรอบอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย

สินค้าโอทอป ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด